Koncepcja pracy Niepublicznego przedszkola „U cioci Ewy” w Rudzie

 Bezpieczeństwo, Wszechstronny Rozwój, Podmiotowość, Wychowanie przede wszystkim, Aktywni rodzice

Podstawa prawna

 Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana na podstawie:

 Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr168, poz.1324);

 Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r.,Nr4, poz.17);

 Statutu Niepublicznego Przedszkola „U cioci Ewy” z późniejszymi zmianami

 

 1. Wizja

Niepubliczne Przedszkole „U cioci Ewy” jest miejscem wsparcia rodziny w procesie wychowania i edukacji dziecka. Dąży do stworzenia optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przede wszystkim do kształtowania kompetencji niezbędnych dla rozwoju przez całe życie, w atmosferze rodzinnej, pełnej szacunku, wzajemnej akceptacji, niesienia pomocy innym. Przedszkole jest otwarte dla każdego dziecka, również niepełnosprawnego, innej kultury czy narodowości bowiem „Wszystkie dzieci nasze są”.

Personel przedszkola to wysokiej klasy specjaliści, stale  podnoszący swoje kwalifikacje, otwarci w stosunkach z rodzicami, służący im radą i pomocą.

 1. Misja

Specyfika pracy przedszkola opiera się na następujących hasłach: Bezpieczeństwo, Wszechstronny rozwój, Podmiotowość, Wychowanie przede wszystkim, Aktywni rodzice.

 • dbałość o bezpieczeństwo fizyczne  oraz poczucie bezpieczeństwa  (bezpieczeństwo psychiczne)  dziecka jako  kluczowy  warunek dla prawidłowego rozwoju dziecka.
 • wspomaganie dzieci w ich wszechstronnym rozwoju czyli kształtowanie umiejętności w sferze społecznej (umiejętność współpracy i utrzymywanie dobrych relacji rówieśniczych i z osobami dorosłymi), psychicznej (odporności emocjonalnej, empatii) fizycznej (dbałość o zdrowie, kształtowanie umiejętności ruchowych i sportowych na miarę możliwości dziecka, tak aby zachęcać je do ruchu)  poznawczej i intelektualnej  (rozwijanie ciekawości świata, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie); artystycznej (wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne).
 • podmiotowe traktowanie dziecka, wspólny dialog, wzajemny szacunek i akceptacja, szczególnie dla dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; przy czym przedszkole kładzie większy nacisk na wychowanie w całym procesie kształcenia, jako niezbędny element, stale towarzyszący edukacji młodego człowieka.
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej i przez całe życie (w tym m.in. nauka języków obcych).
 • przedszkole w dążeniu do wyżej opisanych celów posługuje się  koncepcją daltońską, jako certyfikowane przedszkole daltońskie.
 1. Współpraca z rodzicami

Aktywni rodzice, to rodzice, którzy mają stały kontakt z wychowawcą, biorą udział w warsztatach i zebraniach dla rodziców, współuczestniczą  w organizacji  uroczystości  przedszkolnych, a także różnego rodzaju konkursów. Sami również biorą w nich udział (wspólne przedstawienia, wyjazdy, zajęcia otwarte). Przedszkole zachęca rodziców do brania czynnego udziału w życiu przedszkolnym ich dziecka. Ich zaangażowanie podnosi rangę edukacji przedszkolnej, czyniąc ją bardziej skuteczną i bliską dziecku.

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca z instytucjami, zakładami pracy oraz instytucjami pożytku publicznego jest bardzo pomocna w rozbudzaniu ciekawości świata dziecka i jego umiejętności społecznych.